Звук и буква

Буквата се чете и пише.

Звукът се чува и изговаря.

Говорните звукове се свързват помежду си в думи по

правила,специфични за всеки отделен език.

Звуковете изговаряме,а буквите пишем.Някой от зву-

ковете се отбелязват с повече от една буква,а някой

букви служат за записването на повече от един звук.

Буква Я в началото на думата и след гласен звук оз-

начава два звука-ЙА .

Буква Ю в началото на думата и след гласен звук оз-

начава два звука-ЙУ .

Буква Я   след съгласен звук означава един звук.

Буква Ю след съгласен звук означава един звук.

Буква Щ винаги означава два звука-ШТ .

Буквосъчетанията ДЖ-2 букви,1 звук

                               ДЗ -2 букви,1 звук

Буквата Й бележи съгласен звук ,не образува сричка.

ЙО се пише в началото на думата или след гласен звук.

/Йордан , майор/

Буквата ь не означава звук  , а бележи,че предния

съгласен се чува по-меко.

ьо се пише винаги след съгласен звук/шофьор/.


 

ЗВУК БУКВА ЗВУК БУКВА ЗВУК. БУКВА
а а л,ль л ц,ць ц
б,бь1 б м,мь м ч ч
в,вь в н,нь н ш ш
г,гь г о о /шт/ щ
д,дь д п,пь п ъ ъ
е е р,рь р /мека съгласна пред о/ ь
ж ж с,сь с /йу или мека съгласна пред у/ ю
з,зь з т,ть т /йа,йъ или мека съгласна пред а,ъ/ я
и и у у дж дж
й й ф,фь ф дз,дзь дз
к,кь к х,хь х    

1 Със знака „ь“ са отбелязани меките съгласни