Ние сме длъжни...

   Учениците са длъжни :
Да влизат в учебната сграда под строй в определеното време и да изчакват до идването на преподавателя за влизане в съответния кабинет или класна стая.

  Да посрещат влизането на учителите в клас със ставане на крака.

Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо и физическо насилие върху тях.Накърняване на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

Да не се надвесват от прозорците на училището.

Да носят личната си карта в училище и извън него.

Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

 Отсъствия на ученици от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка, документ от спортния клуб,в който членуват или с уведомително писмо от родителя /настойника/.

   Да се явяват в училище в приличен външен вид.

  Да не внасят в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи

 Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор.За изгубени вещи училището не носи отговорност.

 Да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат.

 


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————