Правоговор и правопис

Сборът от правила за еднаквото изговаряне на думите

и техните форми се нарича правоговор.

 

СЛУЧАИ НА НЕСЪОТВЕТСВИЕ МЕЖДУ ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР ПРИМЕРИ
В края на думите звучните съгласни се изговарят като съответните беззвучни,но се пише буквата на звучната съгласна.

бобпишем [боп]изговаряме

град , [грат]

лов , [лоф]

праг , [прак]

Пред беззвучна съгласна звучните съгласни се изговарят като съответните беззвучни,но се пише буквата на звучната съгласна.

 врабче ,[врапче]

рядко , [рятко]

Пред звучна съгласна беззвучните съгласни се изговарят като съответните звучни , но се пише буквата на беззвучната съгласна.

 сватба , [свадба]

сграда , [зграда]

 Думички,означаващи действие*1

 чета , [четъ]

четат , [четът]

спа , [спьъ]

спят , [спьът]

 Съществителни имена от м.р.*2

града , [градъ]

деня , [деньъ]

стола , [столъ]

 *1 Окончанието на глаголите в 1л.ед.ч.и 3л. мн.ч.се произнася[ъ],но се пише А, а след 

меки съгласни -Я

*2 При членуване на съществителните от мъжки род ед.ч. определителният член се из-

говаря [ъ] , но се пише А , а след меките съгласни се пише - Я