Съгласни звукове

 При образуването на съгласните звукове се създава характерният за всички съгласни шум.

Съгласните звукове в съвременния български книжовен  език се делят на две големи групи:

сонорни и шумови.Шумовите съгласни от своя страна се делят на звучни и беззвучни                               

 

СОНОРНИ

Винаги звучни като гласните

ЗВУЧНИ

Съдържат глас и шум

БЕЗЗВУЧНИ

Съдържат само шум

МЕКИ

Създават слухово впечатление за мекост/това

зависи от гласния зв.

след съгласния/

й

ль

мь

нь

рь

бь

вь

гь

дь

зь

дзь

пь

фь

кь

ть

сь

ць

хь

ТВЪРДИ

При тях слухово впечатление за мекост липсва

л

м

н

р

б

в

г

д

з

дз

дж

ж

п

ф

к

т

с

ц

ч

ш

х