Сричка.Правила за пренасяне.

Срички се наричат частите,на които може да се раздели

думата при изговор.Броят на сричките е равен на броя

на гласните в думата.Думите се пренасят на нов ред на

срички.

 

ВИДОВЕ СРИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ
Отворена сричка Завършва на гласна ма-ма,го-ра-та
Затворена сричка Завършва на съгласна бръс-нач,бър-зам

Правила за пренасяне на нов ред.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД ПРИМЕРИ
Една буква не се пренася сама и не се оставя в края на реда. ОЧИ,а не о-чи,оч-и
Когато между две гласни има само една съгласна,съгласната се пренася на втория ред с втората гласна.

ХУБА-ВА,

ХУ-БАВА,а не хуб-ава

Две или повече съгласни между две гласнисе пренасят така,че припоследната гласнада остане поне една съгласна.

СЕС-ТРА,СЕСТ-РА

СЕ-СТРА ,

а не сестр-а

Й между гласна и съгласна винаги остава при гласната на горния ред.

ПЕЙ-КА,МАЙ-КА ,

а не ма-йка

Едносрични думи не се делят.

ПОД,ХРАСТ , а не

хр-аст

Когато съчетанията дз , дж означават един звук,те не се разделят.

СУ-ДЖУК,ЧОРБА-ДЖИЯ,

а не чорбад-жия

ь не се отделя от съгласната,чиято мекост означава.

Пе-тьо,Ко-льо,

а не Кол-ьо